Warunki usługi

1. Warunki
Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem http://linkz-technityz.com, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny lub uzyskać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji
Udziela się zgody na czasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej Linkz Technityz w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego oglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności, a na podstawie tej licencji Licencjobiorca nie może:
modyfikować lub kopiować materiały;
używać materiałów do celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
próba dekompilacji lub inżynierii wstecznej oprogramowania znajdującego się na stronie Linkz Technityz
usuwać z materiałów wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy; lub
przenieść materiały na inną osobę lub "zwierciadło" materiałów na dowolnym innym serwerze.
Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Linkz Technityz w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w twoim posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Zastrzeżenie
Materiały na stronie Linkz Technityz są udostępniane na zasadzie "tak jak jest". Linkz Technityz nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub naruszenia praw własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
Ponadto Linkz Technityz nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub rzetelności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Linkz Technityz lub jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Linkz Technityz, nawet jeśli Linkz Technityz lub upoważniony przedstawiciel Linkz Technityz został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie Linkz Technityz mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Linkz Technityz nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Linkz Technityz może dokonać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jednak Linkz Technityz nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Linkz Technityz nie dokonał przeglądu wszystkich witryn powiązanych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia ze strony Linkz Technityz strony. Korzystanie z takich powiązanych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

Linkz Technityz może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze zasady i warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub miejscu.